REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO ORAZ OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ XXXXXX

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Jakub Użytczuk J-Cob, ul. Grojec Bartosza Głowackiego 8, 32-566 Alwernia , zwany dalej „właścicielem”, za pośrednictwem sklepu internetowego Centrum Nurkowe Scuba Elite, zwanego dalej „Sklepem”. Regulamin dotyczy wszystkich usług świadczonych przez Jakub Użytczuk J-Cob oraz procesu składania zamówień.

 • 1 - INFORMACJE OGÓLNE
 1. Właścicielem sklepu internetowego prowadzonego w domenie internetowej www.scubaelite.pl jest firma Jakub Użytczuk J-Cob, ul. Grojec Bartosza Głowackiego 8, 32-566 Alwernia woj. małopolskie, Nip 676-233-52-68  adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., kontakt telefoniczny 502875705
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i klientów niebędących konsumentami korzystających ze Sklepu, z wyjątkiem §10 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do klientów niebędących konsumentami.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Jakub Użytczuk J-Cob. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności i Bezpieczeństwa opublikowanej na stronie internetowej Sklepu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Jakub Użytczuk J-Cob ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawienia, prawo do usunięcia danych powszechnie znane jako „prawo do bycia zapomnianym”, prawo do przeniesienia danych.
 4. Definicje:
 5. Jakub Użytczuk J-Cob– właściciel Sklepu określony w §1 ust. 1;
 6. Sklep – platforma internetowa funkcjonująca w domenie www.scubaelite.pl
 7. Regulamin – dokument określający zasady korzystania ze Sklepu, ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług, w tym usług drogą elektroniczną przez Jakub Użytczuk J-Cob;
 8. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 9. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży z Jakub Użytczuk J-Cob oraz korzysta lub zamierzająca korzystać z co najmniej jednej Usługi elektronicznej;
 10. Kodeks cywilny - Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
 11. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta;
 12. Formularz zamówienia - Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym płatności;
 13. Konto - Usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta. Klient z chwilą utworzenia Konta staje się jedynym właścicielem danych dostępowych do Konta;
 14. Newsletter - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Jakub Użytczuk J-Cob za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Jakub Użytczuk J-Cob cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o usługach, nowościach i promocjach w Sklepie;
 15. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Jakub Użytczuk J-Cob;
 16. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Jakub Użytczuk J-Cob za pośrednictwem Sklepu;
 17. Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Jakub Użytczuk J-Cob na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu;
 18. Ustawa o Prawach Konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.);
 19. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży z Jakub Użytczuk J-Cob;
 20. Panel Klienta – obszar w Sklepie, w którym Klient po założeniu Konta może uzyskiwać informacje na temat realizowanych zamówień, uzyskuje dostęp do historii zamówień, możliwości zmiany hasła, danych osobowych oraz innych informacji dodatkowych udostępnionych przez Klienta;
 • 2 - USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE PRZEZ Jakub Użytczuk J-Cob
 1. Jakub Użytczuk J-Cob udostępnia Klientom w Sklepie następujące Usługi elektroniczne:
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami z uwzględnieniem poszanowania dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej XXXXXX oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez XXXXXX oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została przedstawiona w §7 Regulaminu) Klient ma prawo składać:
  1. pisemnie (korespondencyjnie) na adres: Jakub Użytczuk J-Cob Grojec ul B.Głowackiego 8, 32-566 Alwernia
 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to oraz przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Jakub Użytczuk J-Cob. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Udzielenie odpowiedzi na reklamację przez Jakub Użytczuk J-Cob następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia albo otrzymania na adres poczty elektronicznej.
  1. Konto – założenie oraz korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Klienta – (1) wypełnienie prawidłowymi, zgodnymi ze stanem faktycznym danymi Formularza rejestracji, (2) kliknięcie pola „Stwórz konto”, a następnie „Zarejestruj”. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: adres poczty elektronicznej (e-mail), hasło, imię oraz nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania z udostępnionej Usługi elektronicznej. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny usunięcia Konta (rezygnacji z Usługi elektronicznej) poprzez wysłanie stosownego żądania do Jakub Użytczuk J-Cob, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub też pisemnie (korespondencyjnie) na adres: Jakub Użytczuk J-Cob Grojec ul B.Głowackiego 8, 32-566 Alwernia
  2. Formularz zapytania – każdy formularz kontaktowy udostępniony w Sklepie, usługa udostępniona przez Jakub Użytczuk J-Cob nieodpłatnie, dająca możliwość złożenia zapytania dotyczącego oferty oraz treści udostępnionej w Sklepie. Złożenie zapytania poprzez Formularz zapytania jest dobrowolne. W celu skorzystania z formularza należy uzupełnić wszystkie wymagane pola, tj. podać dane konieczne do wykonania usługi, różne w zależności od wybranego formularza, lecz niezbędne do udzielenia stosownej odpowiedzi. Udostępnione dane przetwarzane będą zgodnie z Polityką Prywatności i Bezpieczeństwa udostępnioną w Sklepie. Korzystając z Formularza zapytania Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
  3. Formularz zamówienia – usługa świadczona nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy oraz ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
  4. Newsletter - korzystanie z Usługi elektronicznej Newsletter następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa (pola) w trakcie zakładania Konta, wówczas z chwilą utworzenia Konta Klient zostaje zapisany do listy subskrybentów usługi Newsletter albo w dowolnym innym momencie, podczas przeglądania przez Klienta zawartości Sklepu, gdy wyrazi chęć zapisania do usługi Newsletter poprzez wprowadzenie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) w miejscu do tego wyznaczonym oraz zatwierdzenie przyciskiem „Zapisz”. Usługa świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z usługi Newsletter (rezygnacji z Usługi elektronicznej) poprzez wysłanie stosownego żądania do Jakub Użytczuk J-Cob, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub też pisemnie na adres: Jakub Użytczuk J-Cob Grojec ul B.Głowackiego 8, 32-566 Alwernia lub też poprzez odnośnik (kliknięcie w odnośnik) umieszczony w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej za pośrednictwem usługi Newsletter. Skorzystanie z usługi Newsletter, tj. prawidłowe zapisanie adresu poczty elektronicznej (e-mail) Klienta do listy subskrybentów daje prawo do otrzymywania informacji: reklamowych, promocyjnych, informacyjnych w zakresie funkcjonowania Sklepu. Klient korzystając z Usługi elektronicznej Newsletter wyraża zgodę na otrzymywanie treści określonych w zdaniu poprzednim
 6. Wymagania techniczne zalecane do współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Jakub Użytczuk J-Cob: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 50.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 11.0 lub wyższej, Opera w wersji 35.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 48.0. lub wyższej, Safari w wersji 10.0 lub wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików „cookies” oraz obsługi Javascript.
 7. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • 3 - UMOWA SPRZEDAŻY ORAZ WARUNKI JEJ ZAWIERANIA
 1. Przed zawarciem Umowy sprzedaży, Klient może skontaktować się z Jakub Użytczuk J-Cob drogą elektroniczną, pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w celu ustalenia zindywidualizowanych cech Produktu. W następstwie ustalenia zindywidualizowanych cech Produktu zostaje on dodany do oferty na stronie internetowej Sklepu oraz udostępniony Klientowi, w celu zawarcia Umowy sprzedaży zgodnie z §3 ust. 4 Regulaminu.
 2. Zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Jakub Użytczuk J-Cob następuje po uprzednim złożeniu Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Formularza zamówienia w Sklepie.
 3. Cena Produktu widoczna w Sklepie podana jest w polskich złotych i zawiera podatki (cena brutto). O łącznej cenie wraz z podatkami Produktów będących przedmiotem Zamówienia oraz o ewentualnych innych opłatach dodatkowych, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży z Jakub Użytczuk J-Cob.
 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie za pomocą Formularza zamówienia: (1) zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Jakub Użytczuk J-Cob następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie poprzez Formularz zamówienia (2) w następstwie złożenia Zamówienia Jakub Użytczuk J-Cob niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi przez Jakub Użytczuk J-Cob stosownej wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta udostępniony w trakcie składania Zamówienia. Wiadomość wysyłana przez Jakub Użytczuk J-Cob zawiera co najmniej oświadczenie Jakub Użytczuk J-Cob o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Jakub Użytczuk J-Cob.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail), o której mowa w §3 ust. 4 Regulaminu. Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Jakub Użytczuk J-Cob.
 6. Jakub Użytczuk J-Cob zastrzega prawo do zmiany statusu zamówienia Klienta na: anulowane, skutkujące jego odrzuceniem w systemie informatycznym Jakub Użytczuk J-Cob oraz brakiem realizacji tego zamówienia w sytuacji, gdy Klient pomimo poprawnego złożenia Zamówienia nie ureguluje należności (kwoty zamówienia brutto) w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu złożenia zamówienia (dzień złożenia zamówienia jest dniem zerowym). Powyższa sytuacja ma zastosowanie wyłącznie przy wybraniu przez Klienta sposobu płatności jako przedpłata: płatność przelewem na rachunek bankowy albo płatność elektroniczna. Klient o zmianie statusu zamówienia zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej. Powyższa czynność nie powoduje innych negatywnych konsekwencji dla Klienta. Klient ma możliwość ponownego złożenia zamówienia lub kontaktu z Jakub Użytczuk J-Cob w celu realizacji już złożonego.
 • 4 - SKUTECZNA FORMA KONTAKTU
 1. Jakub Użytczuk J-Cob udostępnia skuteczną formę kontaktu:
  1. elektroniczna – poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. elektroniczna – poprzez wysłanie zapytania za pośrednictwem Formularza zapytania udostępnionego od adresem https://scubaelite.pl/kontakt;
  3. pisemnie (korespondencyjnie) na adres: Jakub Użytczuk J-Cob Grojec ul B.Głowackiego 8, 32-566 Alwernia
 2. Klient po założeniu Konta dysponuje możliwością aktualizacji swoich danych poprzez przesłanie stosownego żądania na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dokonując zmiany samodzielnie w Panelu Klienta.
 3. Zgłoszenie elektroniczne dotyczące rezygnacji z Usługi elektronicznej powinno zostać wykonane z adresu poczty elektronicznej (e-mail) udostępnionego w trakcie zakładania Konta albo adresu zaktualizowanego w późniejszym czasie oraz udostępnionego w Panelu Klienta.
 4. Klient dysponuje możliwością zmiany adresu poczty elektronicznej (e-mail) udostępnionego podczas zakładania Konta poprzez przesłanie żądania do Jakub Użytczuk J-Cob lub samodzielnie w Panelu Klienta.
 • 5 - FORMA, SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI
 1. XXXXXX udostępnia Klientom następujące sposoby płatności z tytułu Umowy sprzedaży:
  1. płatność przelewem na rachunek bankowy: 49 1050 1302 1000 0092 3549 7436
  2. płatność elektroniczne Tpay, DotPay, Przelewy24, PayU, PayPal (mogą się zmieniać w zależności od krajów, miejsc dostawy oraz wybranych form dostawy.
  3. płatność za pobraniem, wówczas opłata za Zamówienie uiszczana jest pracownikowi firmy kurierskiej z chwilą doręczenia przesyłki zawierającej zamawiane Produkty. Następnie płatność, za pośrednictwem firmy kurierskiej zostaje przekazana Jakub Użytczuk J-Cob Płatności "za pobraniem" dostępne są tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Jakub Użytczuk J-Cob, jak również systemy płatności udostępnione przez Jakub Użytczuk J-Cob nie obciążają Klienta dodatkowymi kosztami realizacji płatności, jednakże Klient w zależności od własnych preferencji oraz wyboru podmiotu realizującego płatności, w szczególności: bank, kasa oszczędnościowo-kredytowa, Poczta Polska albo innego typu placówka mogą obciążyć Klienta prowizją lub innymi kosztami dodatkowymi za realizację płatności.
 3. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny.
 4. Klient ma możliwość uzyskania faktury VAT za zrealizowane Zamówienie. W celu uzyskania faktury VAT niezbędne jest poinformowanie Jakub Użytczuk J-Cob w trakcie wypełniania Formularza zamówienia lub poprzez wiadomość wysyłaną na adres poczty elektronicznej lub kontakt telefoniczny.
 • 6 - KOSZT, SPOSÓB I TERMIN DOSTAWY, REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Jakub Użytczuk J-Cob udostępnia Klientowi następujące formy dostawy:
  1. elektroniczna – brak ograniczeń terytorialnych dotyczących realizacji Zamówienia;
  2. korespondencyjna – dostępna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. stacjonarna – odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym Jakub Użytczuk J-Cob;
 2. W zależności od wybranej formy dostawy Klient ponosi koszty dostawy Produktu lub Produktów:
  1. elektroniczna – dostawa jest nieodpłatna;
  2. korespondencyjna – dostawa jest odpłatna, jednakże Jakub Użytczuk J-Cob ma prawo w określonych przypadkach do zmniejszenia kosztów dostawy lub zaproponowania dostawy nieodpłatnej.
  3. Koszty dostawy Produktu lub Produktów (w tym ewentualne opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży;
  4. stacjonarna – dostawa jest nieodpłatna.
 3. W przypadku wyboru dostawy korespondencyjnej Jakub Użytczuk J-Cob dostarcza Zamówienie za pośrednictwem wybranej przez Klienta firmy przewozowej: Poczta Polska, InPost, DPD / GLS / UPS.
 4. Termin dostawy Zamówienia do Klienta wynosi do 21 Dni roboczych chyba, że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 21 Dni roboczych.
 5. Termin ten należy liczyć od momentu przystąpienia przez Jakub Użytczuk J-Cob do realizacji Umowy sprzedaży zgodnie z §3 ust. 4 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem (przedpłata), termin ten rozpoczyna bieg nie wcześniej niż od dnia uznania płatności na rachunku bankowym Jakub Użytczuk J-Cob.
 • 7 - REKLAMACJA PRODUKTU
 1. Podstawa prawna i zakres odpowiedzialności Jakub Użytczuk J-Cob względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) zostały określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
 2. Jakub Użytczuk J-Cob obowiązany jest dostarczyć Klientowi zamówiony Produkt bez wad.
 3. Klient posiada możliwość złożenia reklamacji:
 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to oraz przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Jakub Użytczuk J-Cob. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Udzielenie odpowiedzi na reklamację przez Jakub Użytczuk J-Cob następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia albo otrzymania na adres poczty elektronicznej. Brak ustosunkowania się Jakub Użytczuk J-Cob w powyższym terminie, z mocy prawa oznacza, że Jakub Użytczuk J-Cob uznał reklamację za uzasadnioną.
 6. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 7. pisemnie (korespondencyjnie) na adres: Jakub Użytczuk J-Cob Grojec ul B.Głowackiego 8, 32-566 Alwernia
 • 8 - POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. Klient będący konsumentem na prawo skontaktować się z Jakub Użytczuk J-Cob w celu uzyskania pomocy w zakresie skorzystania z uprawnień do pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń.
 • 9

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży dla Umowy sprzedaży, w wykonaniu której Jakub Użytczuk J-Cob wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności na Klienta będącego konsumentem:
  1. od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy sprzedaży, która:
   1. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo 
   2. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem:
  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  2. pisemnie (korespondencyjnie) na adres: Jakub Użytczuk J-Cob Grojec ul B.Głowackiego 8, 32-566 Alwernia
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 10. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu m.in. w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. do umów o świadczenie usług, jeżeli Jakub Użytczuk J-Cob wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Jakub Użytczuk J-Cob utraci prawo odstąpienia od umowy.
 13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • 10 - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych jest Jakub Użytczuk J-Cob.
 2. Jakub Użytczuk J-Cob dokłada wszelkich, największych starań w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa ochrony danych osobowych swoich Klientów, podczas ich obecności w Sklepie, podczas procesu składania zamówienia i przetwarzania tych danych w związku z realizacją zamówienia, jak również udzielaniem odpowiedzi na przesłane zapytania i obsługą zamówienia.
 3. Jakub Użytczuk J-Cob przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania zamówienia lub Usługi elektronicznej, przekazuje lub powierza przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom wyłącznie w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania Usługi elektronicznej lub realizacji Zamówienia, w celach statystycznych oraz analitycznych, badania poziomu satysfakcji Klientów.
 • 11 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane przez Jakub Użytczuk J-Cob zawierane są w języku polskim.
 2. Jakub Użytczuk J-Cob zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 z późn. zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Regulamin opublikowany w dniu 01.05.2021 r., wchodzi w życie 01.05.2021 r.

 

 

Kalendarz szkoleń

 • poniedziałek
 • wtorek
 • środa
 • czwartek
 • piątek
 • sobota
 • niedziela
 • piątek, grudzień 1
 • sobota, grudzień 2
 • niedziela, grudzień 3
 • poniedziałek, grudzień 4
 • wtorek, grudzień 5
 • środa, grudzień 6
 • czwartek, grudzień 7
 • piątek, grudzień 8
 • sobota, grudzień 9
 • niedziela, grudzień 10
 • poniedziałek, grudzień 11
 • wtorek, grudzień 12
 • środa, grudzień 13
 • czwartek, grudzień 14
 • piątek, grudzień 15
 • sobota, grudzień 16
 • niedziela, grudzień 17
 • poniedziałek, grudzień 18
 • wtorek, grudzień 19
 • środa, grudzień 20
 • czwartek, grudzień 21
 • piątek, grudzień 22
 • sobota, grudzień 23
 • niedziela, grudzień 24
 • poniedziałek, grudzień 25
 • wtorek, grudzień 26
 • środa, grudzień 27
 • czwartek, grudzień 28
 • piątek, grudzień 29
 • sobota, grudzień 30
 • niedziela, grudzień 31

Kontakt

Kraków ul. Balicka 18
tel: +48502875705
@: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Korespondencja:
Głowackiego 8, 32-566 Grojec